مرا به خاطر بسپارفراموشی کلمه عبور

... نسخه نهایی پورتال به زودی با سرور اختصاصی ....

فروشگاه نیازمندی ها شبکه اجتماعی

گروه ها :: خياطي و بافتني
فروش آنلاینفروشگاه آرتاکاوا


آموزش عروسکهای بافتنی :: آموزش عروسکهاي بافتني (گربه2)

آموزش عروسکهاي بافتني (گربه2)
مواد لازم:نخ كاموا به رنگ زغالی،سفید وصورتی از هر كدام یك عدد
مقیاس:36*26

طرز بافت
با میل سایز 3 میلیمتر بروش پیچ با دومیل سربندازین و رج اول رو همه به زیر ببافین مگر اینكه در متن بافت طور دیگری عنوان شده باشه.

بدنه(یك تكه)
13 تا دونه با نخ زغالی سربندازین و2 رج همه به زیر بافین.
اولین رج اضافه كردن:به هر دونه یه دونه اضافه كنین(26 دونه)
رج بعد:همه رو
دومین رج اضافه كردن:(1 دونه اضافه،1 زیر) تكرار تا پایان رج(39 دونه)
3 رج ساده ببافین.
سومین رج اضافه كردن: (1 زیر،1 دونه اضافه،1 زیر) تكرار تا پایان رج
(52 دونه)
11رج ساده ببافین.

شكل دهی
اولین رج كم كردن:(6 زیر،دوتایكی زیر،5 زیر)تكرار پرانتز تاآخر(48 دونه)
رج بعد:همه رو    
دومین رج كم كردن: (5 زیر،دوتایكی زیر،5 زیر)تكرار پرانتز تاآخر(44 دونه)
رج بعد:همه رو
سومین رج كم كردن: (5 زیر،دوتایكی زیر،4 زیر)تكرار پرانتز تاآخر(40 دونه)
رج بعد:همه رو
چهارمین رج كم كردن: (4 زیر،دوتایكی زیر،4 زیر)تكرار پرانتز تاآخر(36 دونه)
5 رج ساده ببافین.

شكل دهی سینه
اولین رج اضافه كردن:12 زیر،(1 دونه اضافه،1 زیر)تكرار پرانتز 6 بار،12 زیر(42 دونه)
5 رج ساده ببافین.
دومین رج اضافه كردن:(3 زیر،دوتایكی زیر،2 زیر) تا آخر تكرار (42 دونه)
رج بعد:همه رو

شكل دهی گردن
برای لبه پشت گردن 5تا دونه از ابتدای دو رج بعدی كور كنین.(26 تا دونه)
اولین رج كم كردن:2 زیر،(دوتایكی زیر،2 زیر)تكرار پرانتز تا پایان(20 دونه)
رج بعد:همه رو
دومین رج كم كردن:2 زیر،(دوتایكی زیر،1 زیر)تكرار پرانتز تا پایان(14 دونه)
رج بعد:همه رو
سومین رج كم كردن:1 زیر،(دوتایكی زیر)تكرار پرانتزشش بار،1 زیر(8 دونه)
رج بعد:همه رو
همه دونه ها رو برای لبه جلویی گردن كور كنین.
بافت سر
12 تا دونه با نخ زغالی سربندازین و2 رج ساده ببافین.
اولین رج اضافه كردن:به هر دونه یه دونه اضافه كنین تا اخر(24 دونه)
رج بعد:همه رو
دومین رج اضافه كردن: (یه دونه اضافه ،1 زیر)تكرار پرانتز تا اخر(36 دونه)
3 رج ساده ببافین.
سومین رج اضافه كردن: (1 زیر،یه دونه اضافه ،1 زیر)تكرار پرانتز تا اخر(48 دونه)
3 رج ساده ببافین.
چهارمین رج اضافه كردن: (1 زیر،یه دونه اضافه ،2 زیر)تكرار پرانتز تا اخر(60 دونه)
13 رج ساده ببافین.

شكل دهی جلو
اولین رج كم كردن:18 زیر،(skpo،8 زیر،دوتایكی زیر)تكرار پرانتز 2 بار،18 زیر(56 دونه)
رج بعد:همه رو
دومین رج كم كردن:17 زیر،(skpo،7 زیر،دوتایكی زیر)تكرار پرانتز 2 بار،17 زیر(52 دونه)
رج بعد:همه رو
سومین رج كم كردن:(3 زیر،دوتایكی زیر،3 زیر)تكرار پرانتز دوبار،(skpo،6 زیر،دوتایكی زیر)تكرار پرانتز 2 بار،(3 زیر،دوتایكی زیر،3 زیر)تكرار پرانتز دوبار (44 دونه)
با نخ رنگ سفید نخ رو عوض كنین ویه رج از رو ببافین.
چهارمین رج كم كردن:13 زیر،(skpo،5 زیر،دوتایكی زیر)تكرار پرانتز 2 بار،13 زیر(40دونه)
رج بعد:همه رو
پنجمین رج كم كردن:(2 زیر،دوتایكی زیر،2 زیر)تكرار پرانتز دوبار،(skpo،4 زیر،دوتایكی زیر)تكرار پرانتز 2 بار،(2 زیر،دوتایكی زیر،2 زیر)تكرار پرانتز دوبار (32 دونه)
رج بعد:همه رو
ششمین رج كم كردن:9 زیر،(skpo،3 زیر،دوتایكی زیر)تكرار پرانتز 2 بار،9 زیر(28دونه)
رج بعد:همه رو
هفتمین رج كم كردن:(1 زیر،دوتایكی زیر،1 زیر)تكرار پرانتز دوبار،(skpo،2 زیر،دوتایكی زیر)تكرار پرانتز 2 بار،(1 زیر،دوتایكی زیر،1 زیر)تكرار پرانتز دوبار (20 دونه)هشتمین رج كم كردن:1 رو،دوتایكی رو،3 رو،(دوتایكی رو)تكرار پرانتز4 بار،3 رو،دوتایكی رو؛1 رو(14 دونه)
همه دونه ها رو برای لبه جلویی كور كنین.

بافت پاهای جلویی
6 تا دونه با نخ رنگ زغالی سربندازین و2 رج ساده ببافین.
1 دونه در ابتدای وامنتهای رج بعد اضافه كنین.(8 دونه)
5 رجساده ببافین.1 دونه در ابتدای دو رج بعد اضافه كنین.(10 دونه)
3 دونه در ابتدای 2 رج بعد سربندازین(16 دونه)
12 رج ساده ببافین.
نخ رو با رنگ سفید عوض كنین و2 رج ساده ببافین.
2 دونه در ابتدای دو رج بعد برای انگشت شست سربندازین.(20 دونه)
2 رج ساده ببافین.
3 دونه در ابتدای 2 رج بعد كور كنین(14 دونه)

اضافه كردن برای انگشتان
رج بعد:2 زیر،1 دونه اضافه،1 زیر،1دونه اضافه،3 زیر،1 دونه اضافه،بافت رو برگردونین وبا 9 تا دونه روی میل كار كنین.
اولین انگشت پا
رج بعد:6رو.بافت رو برگردونین وبا دونه های باقیمونده كار كنین.
رج بعد:6 تا زیر.نخ رو ببرین در حالیكه 99 سانت از نخ دنباله دارین.نخ رو از دونه های روی میل رد كنین.نخ رو بكشین وسفت محكم كنین.سپس پایین درز انگشت رو به بقیه دونه ها وصل كنین.
بافت انگشت دوم پا
با 6تا دونه روی میل راست و5 تا دونه روی میل چپ با ادامه نخ شروع كنین به بافتن:1 زیر،یه دونه اضافه از دونه های روی میل چپ.بافت رو برگردونین وبا 9 تا دونه باقیمونده كار كنین.
رج بعد:6 رو،بافت رو برگردونین وبا دونه های باقیمونده كار كنین.
رج بعد: 6 تا زیر.نخ رو از دونه های روی میل رد كنین.نخ رو بكشین وسفت محكم كنین.سپس پایین درز انگشت رو به بقیه دونه ها وصل كنین.
بافت انگشت سوم پا
با 3تا دونه روی میل راست و3 تا دونه روی میل چپ با ادامه نخ شروع كنین به بافتن س تا دونه روی میل چپ به زیر.(6 دونه)
این 6 تا دونه رو 2 رج ساده ببافین.
نخ رو از دونه های روی میل رد كنین.نخ رو بكشین وسفت محكم كنین.سپس پایین درز انگشت رو به بقیه دونه ها وصل كنین.

پاهای پشتی
دو قطعه ببافین.
22 تا دونه با رنگ سفید سراندازین و 2 رج ساده ببافین.

شكل دهی پنجه
اولین رج اضافه كردن:(یه دونه اضافه) تكرار پرانتز دوبار،7 زیر،(1 دونه اضافه)تكرار پرانتز 4 بار،7 زیر،(1 دونه اضافه)تكرار پرانتز 2 بار(30 دونه)
رج بعد:همه رو
دومین رج اضافه كردن: (یه دونه اضافه،1زیر) تكرار پرانتز دوبار،7 زیر،(1 دونه اضافه،1زیر)تكرار پرانتز 4 بار،7 زیر،(1 دونه اضافه،1زیر)تكرار پرانتز 2 بار(38 دونه)
3رج ساده ببافین.
رج كم كردن:1زیر،skpo،دوتایكی زیر،11 زیر،skpo،2زیر،دوتایكی زیر،11زیر،skpo،دوتایكی زیر،1زیر(32 دونه)
رج بعد:همه رو
6تا دونه ابتدای دو رج بعد كور كنین.(20 دونه)
با رنگ مشكی عوض كنین و 4رج ساده ببافین.

اولین رج اضافه كردن(1 زیر،1 دونه اضافه،6زیر،ادونه اضافه)تكرار پرانتز 2 بار،2زیر(24 دونه)
3 رج ساده ببافین.
دومین رج اضافه كردن(1 زیر،1 دونه اضافه،8زیر،ادونه اضافه)تكرار پرانتز 2 بار،2زیر(28 دونه)
7 رج ساده ببافین.

اولین رج كم كردن: 1زیر،(skpo،2 زیر،دوتایكی زیر،1 زیر،skpo،2زیر،دوتایكی زیر)تكرار پرانتز دوبار،1زیر(20 دونه)
رج بعد:همه رو
دومین رج كم كردن: 1زیر،(skpo،دوتایكی زیر،1 زیر،skpo،دوتایكی زیر)تكرار پرانتز دوبار،1زیر(12 دونه)
رج بعد:همه رو
برای لبه بالایی بالای پاهمه دونه ها رو كور كنین.

بافت دم
دوقطعه ببافین.
15 تا دونه با رنگ زغالی سربندازین و20 رج ساده ببافین.
اولین رج كم كردن:5 زیر،(دوتایكی زیر،3 زیر)تكرار پرانتز دوبار(13 دونه)
9 رج ساده ببافین .كاموا رو با رنگ سفید عوض كنین و2 رج ساده ببافین.
دومین رج كم كردن: 2 زیر، دوتایكی زیر)تكرار پرانتز 3بار،1زیر(10 دونه)
رج بعد:همه رو
سومین رج كم كردن:( 1 زیر، دوتایكی زیر)تكرار پرانتز 3بار،1زیر(7 دونه)
رج بعد:همه رو
1 دونه در ابتدای 4 رج بعد كم كنین(3 دونه)
نخ رو ببرین طوریكه یه مقدار از نخ باقیمونده باشه.نخ رو از دونه ها رد كنین وبكشید وسفت محكم كنین.

بافت گوش
دو قطعه ببافین.
6 تا دونه با نخ زغالی سربندازین و2 رج ساده ببافین.
4 تا دونه در ابتدای2 رج بعد دونه سربندازین.(14 دونه)
یه علامت در ابتدا وانتهای رج بعد بزارین.4 رج ساده ببافین.
اولین رج كم كردن:1 زیر،(دوتایكی زیر،2 زیر،skpo)تكرارپرانتز دوبار،1زیر(10 دونه)
3رج ساده ببافین.
دومین رج كم كردن:1 زیر،(دوتایكی زیر ،skpo)تكرارپرانتز دوبار،1زیر(6 دونه)
نخ رو ببرین در حالیكه دنباله طولانی ازش گذاشتین ونخ رو اؤ ىونه ها رى كنین وكشیده محكم كنین.

بافت بینی
یك قطعه ببافین.
با نخ صورتی 7 تادونه سربندازین و2 رج ساده ببافین.
اولین رج كم كردن:skpo،3 زیر،دوتایكی زیر(5 دونه)
رج بعد:همه رو
دومین رج كم كردن:skpo،1 زیر،دوتایكی زیر(3 دونه)
سومین رج كم كردن:سه تا یكی رو،نخ رو ببرین واز دونه ها رد كنین.

زائده های پنجه
4 قطعه ببافین.
7 تا دونه با نخ صورتی سربندازین.نخ رو ببرین در حالیكه ادامه طولانی داره واز دونه ها رد كرده  وبكشین و محكم كنین.
5

ارسال نظر
عدد "هشت" را وارد كنيد

 • اگر نظری غیر مرتبط با این مطلب دارید ، در قسمت تماس با ما ارسال کنید.
 • نظرات حاوی (تبلیغاتی و توهین به سایر افراد) نمایش داده نخواهد شد.

تاكنون 11 نظر ارسال شده است
 • زهراسادات : سلام میشه پاهای جلویی رو ببافین و عکس مرحله به مرحله شو بذارین؟ مخصوصاً قسمت انگشتا.اگه میشه هر چه سریعتر! ممنون
 • زهرا : سلام لطفا درموردkspo توضیح بدهید متشکرم
 • ناشناس : پیشی خیلی خوشگلیه من بافتمش
 • نام شما : لطفا در مورد skpo توضيح دهيد كه چه معني اي دارد و عدد 8 يا 7 كه قبل از skpo نوشته ايد به چه معناست ممنون
 • یوسف کامرانی : لطفا در مورد skopo و عدد پیش از آن توضیح دهید. در مورد بافتنی ها هر وقت از اصطلاحی استفاده کردید لطفا توضیح ان را در پایان کار بنویسید.
 • مامان ستاره : سلام. kspo همون بافت سوژه ساده هستش به این صورت : یه دونه نبافته به میل سمت راست میگیرین،دونه بعد رو زیر می بافین،دونه نبافته رو روی دونه بافته شده میکشید.
 • سلطاني : اخر بافت پاهاي جلويي ناقصه ،نميتونم ببافم.ميشه يه نگاهي بهش بندازين.مرسي
 • مینا : خیلی خیلی زیباهستن لطفاهمراه مطالب اسم کتاب روهم بذارید تا بتونیم بخریمش مرسی
 • sahar : من بافتم ولی نمی دونم چرا 2 رج اول دونه ها تعدادشون مطابقت داره ولی رجهای بعدی که اخر هر رج تعداد زدین با مال من یکی نیست. تازه دونه هم کم میارم هم زیاد.ممنون میشم راهنمایی کنید&nbspنمیدونم چیکار کنم وبدن و سرو بافتم هم خیلی کوچیکه هم اینکه اصلا معلوم نیست چی هست<br /> <br />
 • نام شما : سلا ممنون از اموزش خوبتون فقط نمیدونیم این skpoیعنی چی ممنون میشم توضیح بدین
 • sara : سلام من خیلی دوس دارم ببافمش ولی&nbspنمیتونم متن کامل روبخونم اول خط ها (که تعداد دونه ها هس ) دیده نمیشه<br /> دوستان خوبم میشه متنشو برام ایمیل کنید<br /> ممنون