مرا به خاطر بسپارفراموشی کلمه عبور

... نسخه نهایی پورتال به زودی با سرور اختصاصی ....

فروشگاه نیازمندی ها شبکه اجتماعی

گروه ها :: خياطي و بافتني
فروش آنلاینفروشگاه آرتاکاوا


لباس بافتنی بچه گانه :: سرهمي و کلاه ستاره اي

سرهمي و کلاه ستاره اي
سایز 3/1 و 9/6 و 18/12 ماهه و ( 2 - 4/3 ) ساله
میزان كاموا : 250 - 250 - 300 ( 350 - 400 ) گرم كاموا
میزان كاموا برای كلاه : 50 – 50 – 100 ( 100 – 100 ) گرم كاموا
مربع بافت : 20 دانه در 26 رج مربع 10x 10
برای كار به دو میل گرد شماره 5/3 و 5/4 نیاز است
طرز بافت جا دكمه : برای جادگمه كه در جلوی شلوار نیاز هست بایستی برای قسمت راست پا جادگمه در روی كار(بافت) ایجاد شده وبرای پای چپ در پشت بافت.برای اینكار دو دانه(دانه دوم وسوم از لبه بافت) را با هم یكی میكنید و 1 ژته میاندازید

محل قرار گرفتن جا دكمه ها :
سایز 3/1 ماهه : 2 - 5 - 8 - 11 و 14 سانتی متر از پائین
سایز 9/6 ماهه : 2 - 6 - 10 - 14 و 18 سانتی متر از پائین
سایز 18/12 ماهه : 2 - 6 - 11 - 16 و 21 سانتی متر از پائین
سایز 2 ساله : 2 - 6 - 10 - 14 - 18 و 23 سانتی متر از پائین
سایز 3 ساله : 2 - 7 - 12 - 17 - 22 و 28 سانتی متر از پائین

شروع بافت :

پای راست : 47 – 53 – 53 ( 59 - 65 ) دانه روی میل گرد شماره 5/3 سر بندازید و یك رج از رو برای پشت كار

ببافید و رج دوم كه روی كار است به این ترتیب : 4 دانه اول را ركن میبافیم و بقیه دانه ها را برای كشباف سه تا از

زیر و سه تا از رو میبافیم و 4 دانه آخر را ركن میبافیم

وقتی به فاصله 2 سانتی متری از پائین رسیدیم اولین جا دكمه را در قسمتی كه ركن بافتیم ، میبافیم (( مابقی جا

دكمه ها با توجه به اندازه هایی كه در بالا آمده بافته میشود ))

به بقیه بافت ادامه میدهیم تا به فاصله 5 سانتی متری از پائین برسیم دو رج تمام دانه ها را از زیر میبافیم ( 4 دانه

بافت ركن را بر اساس بافت خودتان باید ادامه دهید ) و در رج روم كه از زیر میبافید 11 – 13 - 9 ( 11 – 13 ) دانه كور

كنید 36 – 40 – 44 (48 – 52 ) دانه میماند حالا میل بافتنیتان را با میل گرد شماره 5/4 عوض كنید .

رج بعدی را دوباره با 4 دانه ركن مثل قبل ادامه میدهیم و بقیه دانه ها را با بافت ساده ادامه میدهیم ( رج روی كار

از زیر و رج پشت كار از رو بافته میشود ) و 4 دانه آخر بافت ركن اندازه بافت وقتی به 6 سانتی متری از پائین رسید

1 دانه در طرفین بافت اضافه میكنید و بعد از هر 3 - 3 - 4 ( 4 - 4 ) رج یك دانه در طرفین اضافه كنید تا

به 54 - 60 - 66 ( 72 - 78 ) دانه داشته باشید

((( به خاطر داشته باشید كجا دانه اضافه میكنید برای بافت پای چپ )))

وقتی بافت به 16 - 20 – 23 ( 25 - 30 ) سانتی متری از پائین رسید كور كنید در هر طرف 4 دانه

46 – 52 - 58 ( 64 - 70 )دانه باقی میماند ، حالا این قسمت را كنار بگذارید و پای چپ را شروع كنید.

پای چپ : مثل پای راست است ولی جا دكمه ها در جهت مخالف

بافت بدن :

دو پا را روی یك میل گرد قرار دهید = 96 - 104 - 116 ( 128 - 140 ) دانه داریم در هر طرف ( در قسمت پهلو ها )

یك علامت قرار دهید . 46 - 52 - 58 ( 64 - 70 ) دانه بعد از هر علامت دارید ( جا دكمه ها سمت جلوی لباس

است )بافت از سمت چپ سرهمی و 18 - 21 - 24 ( 27 - 30 ) دانه میبافید به طور ساده ( توجه كنید كه روی كار

است و جلوی لباس ) سپس 2 دانه از رو - 2 دانه از زیررا به 4 دانه از زیر تبدیل میكنید - 2 دانه از رو - 2 دانه از زیررا به

4 دانه از زیرتبدیل میكنید و دوباره 2 دانه از رو و بقیه بافت را تا جایی كه شروع كردیم ادامه میدهیم

دور بعدی را دوباره 18 - 21 - 24 ( 27 - 30 ) دانه را میبافیم و بعد 2 دانه از رو بعد نقشه m1 و دو دانه از رو بعد

نقشه m2 دوباره دو دانه از رو و بقیه بافت را ساده ( از زیر )میبافیم . (( نقشه ها روی 4 دانه از زیر كه بدست آمده

اجرا میشود) )

به بافت به همین ترتیب ادامه میدهیم تا اندازه بافت 38 - 46 – 54 ( 59 - 66 ) سانتی متر شود

حالا با توجه به علامتهایی كه گذاشته بودیم پیش و پشت سر همی را جدا میبافیم ( بخشی كه نقشه ها را بافتیم

جلوی لباس است )
((از اینجا به بعد پیش و پشت را میتوانید روی میل صاف ببافید ))

پیش لباس :

50 - 56 - 62 ( 68 – 74 ) دانه را ساده میبافیم و مثل قبل نقشه را تا بالا روی كار پیاده میكنید اضافه میكنید
در هر طرف

4 دانه 2 - 1 - 1 ( 1 - 1 ) بار
6 دانه 0 - 1 - 1 ( 2 - 1 ) بار
8 دانه 1 - 1 - 1 ( 1 - 2 ) بار
و 1 بار 9 - 9 - 13 ( 16 - 21 ) دانه اضافه میكنید تا به 100 - 110 - 124 ( 148 – 168 ) دانه میرسید و به بافت

ادامه میدهید تا اندازه بافت 44 – 53 – 61 ( 67 - 75 ) سانتی متر شود و كور میكنید دو دانه روی هر پیچ

و 96 – 106 - 120( 144 - 164 ) دانه میماند .

در رج بعدی 10 - 10 - 12 ( 14 - 16 ) دانه وسطی را برای یقه كور میكنید و هر طرف را جداگانه میبافید .

شانه راست پیش:

ادامه میدهید مثل قبل و برای گردی به این ترتیب عمل میكنید : 2 دانه 1 بار و 1 دانه 2 بار كور میكنید

= 39 - 44 - 50 ( 61 - 70) دانه بافت را ادامه میدهیم تا 46 - 55 - 64 ( 70 - 78 ) سانتی متر شود

سپس 12 - 13 - 14 ( 15 - 16 ) دانهء كنار یقه را از یانجا به بعد ركن میبافیم و بقیه دانه ها را مثل قبل

بعد از 4 رج در قسمتی كه ركن بافتیم 2 جا دكمه باز می كنیم و بقیه بافت را ادامه میدهیم وقتی اندازه

بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 )سانتی متر شد همه دانه ها را كور میكنیم


شانه چپ پیش :

مثل سمت راست اما برعكس بافته میشود (( بافت ركن را ندارد )) وقتی تعداد دانه ها 39 - 44 - 50 ( 61 - 70) و

اندازه بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 ) سانتی متر شد همه دانه ها را كور میكنیم .


پشت لباس :

46 - 52 - 58 ( 64 - 70 ) دانه داریم و برای آستین ها مثل جلوی لباس دانه اضافه میكنیم تا

96 – 106 - 120( 144 - 164 ) دانه شود و اندازه بافت وقتی 46 - 55 - 64 ( 70 - 78 ) سانتی متر شد

16 - 16 - 18 ( 20 – 22 ) دانه وسطی را كور میكینم و هر طرف را جدا تكمیل میكنیم


شانه راست پشت :

40 - 45 - 51 ( 62 - 71 ) دانه داریم ودر رج بعد یك دانه كور میكنیم ( سمت یقه ) میشود 39 - 44 - 50 ( 61 - 70 )

دانه وقتی اندازه بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 ) سانتی متر شد 27 - 31 - 36 ( 46 – 54 ) دانه از سمت آستین

را كور میكنیم و 12 - 13 - 14 ( 15 - 16 ) دانه باقی مانده را به اندازه 5/1 سانتیمتر ركن میبافیم ( یعنی در رج

پشت كار از زیر ) و بعددانه ها را كور میكنیم

شانه چپ پشت :

مثل سمت راست اما برعكس بافته میشود 39 - 44 - 50 ( 61 - 70) دانه و اندازه بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 )

سانتی متر شد همه دانه ها را كور میكنیم .

مچ : قسمت بالای آستین را به هم میدوزیم و سر آستین را با میل شماره 5/3 38 - 40 ( 50 - 56 ) دانه

میگیریم 2 رج از زیر میبافیم و بعد به طریقه 3 تا از زیر 3 تا از رو كشباف میبافیم ( دانه اولی و آخری از زیر ) وقتی

اندازه مچ 5 سانتیمتر شد دانه ها را كور میكنیم

یقه : برای دور یقه 48 تا 64 دانه میگیریم روی میل شماره 5/4 و 3 رج ركن میبافیم و كور میكنیم

اتمام كار : درزهای پهلو و دكمه ها را هم درسر شانه و پاها میدوزیم
اندازه كلاه بر اساس دور سر :
42/40 - 46/44 - 48/46 ( 50/48 - 52/50 ) سانتیمتر
طرز بافت : یك ژته اضافه میكنید و در رج بعد به زته یك پیچ میاندازید و میبافید كه سوراخ دیده نشود

شروع بافت :
90 – 92 – 94 ( 96- 98 ) دانه روی میل شماره 4 سر میاندازید و كشباف میبافید یكی از زیر و یكی از رو
میتوانید ركن ببافید تا 2 سانتیمتر سپس در رج بالایی 5 – 7 – 4 ( 6 – 3 ) دانه كم میكنید
85 – 85 – 90 ( 90 – 95 ) دانه میماند 5 علامت قرار دهید روی كار اولی بعد از دانه اول و چهار علامت
بعدی با 17 – 17 – 18 ( 18 – 19 ) دانه بعد از هر یك = 16 – 16 – 17 ( 17 – 18 ) دانه بعد از علامت
قبلی
در رج بعد اضافه كنید یك دانه سمت چپ هر دانه به ترتیبی كه در قسمت طرز بافت توضیح داده شد و این كار را
تكرار كنید برای 6 – 7 – 8 ( 9 – 10 ) بار و 115 – 120 – 130 ( 135 – 145 ) دانه میشود
وقتی اندازه بافتنی 5/6 – 7 – 5/7 ( 8 – 5/8 ) سانتیمتر شد 1 دانه در سمت چپ همه علامتها كم كنید با
( دو تا یكی از زیر ) و این كار را تكرار كنید 18 – 19 – 20 ( 21 – 22 ) بار و 25 – 25 – 30 ( 30 – 35 )
دانه میماند حالا دو تا یكی كنید از زیر در سر تا سر رج بعد كاموا را ببرید و از دانه ها رد كرده و بكشید
((( فكر میكنم اگر دانه ها كور شوند بعد بالای كلاه را بدوزیم محكم تر شود )))
اندازه كلاه تقریبا" 15 – 16 – 17 ( 18 – 19 ) سانتیمتر میشود.
6

ارسال نظر
عدد "شش" را وارد كنيد

  • اگر نظری غیر مرتبط با این مطلب دارید ، در قسمت تماس با ما ارسال کنید.
  • نظرات حاوی (تبلیغاتی و توهین به سایر افراد) نمایش داده نخواهد شد.

تاكنون 3 نظر ارسال شده است
  • atefeh : خیلی زیبا است
  • lili : <strong><strong><span style"display: none">&nbsp</span></strong></strong>
  • نام شما : عالی بود